Raychenko, L., & Melnik, G. (2017). Cosmic sources of the Earth’s atmosphere ionization (review). Geofizicheskiy Zhurnal, 39(3), 40–63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i3.2017.104031