Bakarzhiyeva, M. I., Marchenko, A. V., Rozyhan, T. V., Gadyatskaya, E. P., & Drukarenko, V. V. (2016). Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(2), 19–34. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107763