Kilifarska, N. A., Bakhmutov, V. G., & Melnyk, G. V. (2016). Relationship of climate changes with geomagnetic field. P. 3. Northern and Southern hemispheres. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(3), 52–71. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i3.2016.107779