Kutas, V., Andrushchenko, Y., & Kalitova, I. (2014). Industrial explosions and seismic activity of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(6), 165–172. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i6.2014.111055