Lyashchuk, A., Andrushchenko, Y., Gordienko, Y., Karyagin, E., & Kornienko, I. (2015). Possibility of the use of data of infrasonic monitoring for identification of the nature of seismic events. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(6), 105–114. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177