Bakhmutov, V., Yelenskaya, M., Kadzyalko-Hofmokl, M., Polyachenko, E., Konstantinenko, L., & Zhilkovsky, P. (2015). Paleomagnetic and rock magnetic study of Lower Devonian red beds from Podolia: remagnetization problems. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), 62–82. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111326