Danova, T., & Perelygin, B. (2015). Application of wavelet analysis for updating Heinrich events age. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), 165–175. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334