Sharov, N., Kulikov, V., Isanina, E., Drogitskaya, G., & Kazanskiy, V. (2013). Deep structure and metallogeny of the North Onega synclinorium (Republic of Karelia, Russia): correlation of geological and seismic data. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), 16–27. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387