Sugak, V., Bormotov, V., & Parkhomenko, V. (2014). Studies of anisotropy of dielectric permeability of soil rocks under pressure. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), 118–127. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111572