Anakhov, P. (2014). Releasing of tectonic stresses by using microseismogenic phenomena. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), 128–142. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574