Shumlyanskaya, L. A., Tripolskiy, A. A., & Tsvetkova, T. (2014). Crustal velocity structure effects on the results of seismic tomography of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(4), 95–117. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i4.2014.116030