Polyachenko, E., Bakhmutov, V., Konstantinenko, L., Teyser-Elenska, M., Kadzyalko-Hofmokl’, M., Scarboviychuk, T., & Yakukhno, V. (2014). New results of paleomagnetic studies of red-colored Silurian deposits. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(3), 34–47. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116052