Shuman, V. (2014). On forecast and predictability of seismic process. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(3), 48–71. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116053