Stepanova, I. E., & Rayevsky, D. N. (2014). On solving reverse problems of geophysics applying the methods of the theory of dynamic systems. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(3), 118–131. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116058