Gordienko, V. V., & Gordienko, L. Y. (2017). Velocity models of the upper mantle of the continental and oceanic rifts. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), 20–40. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116365