Gordienko, V. V. (2013). Deep processes and indigenous diamond deposits. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(3), 70–83. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116395