Starostenko, V. I., Kanevskiy, V. A., Entin, V. A., Gintov, O. B., Guskov, S. I., Morenkov, E. D., Blaser, N., Meskenight, V., & Lipp, G. P. (2012). Navigational features of dove flights in the gravity field of Ukraine. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(2), 20–35. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116605