Mikhaylik, I. Y., & Petrenko, K. V. (2012). On the issue of numerical transformation of seismological signal. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(2), 151–153. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116628