Egorova, T. P., Gobarenko, B. S., Yanovskaya, T. B., & Baranova, K. P. (2012). The structure of the lithosphere of the Black Sea by the results of 3D gravity analysis and seismic tomography. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), 38–59. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116662