Pustovitenko, B. G., Kulchitsky, V. E., & Pustovitenko, A. A. (2012). Model of seismic hazard of the northwestern part of the Black Sea. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), 87–101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116665