Pokalyuk, V. V., Aronsky, A. A., Shafranskaya, N. V., & Matoshko, A. A. (2012). Fracture of Podolia caves in the aspect of rotational and tectonic causes of formation. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(6), 101–112. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116715