Vakhnenko, V. O. (2011). Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), 153–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116906