Gordienko, V. V. (2011). Activation of the tectonosphere and hydrocarbon deposits. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(3), 75–101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i3.2011.116931