Ganiev, A., Petrenko, K. V., Sheremet, E. E., Vakulovich, D. V., & Krasny, V. A. (2011). Organization of a seismological observation point on the Zmiyinyi Island. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), 122–128. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117309