Slivinsky, A. P., Kalyuzhny, N. A., & Bushuyev, F. I. (2011). Possibility of studying geophysical oscillatory processes and perturbations according to the astronomical hours of Fedchenko. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(1), 28–38. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117322