Nebrat, A. G., & Sochelnikov, V. V. (2011). Experience of high-resolution electrical prospecting. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(1), 147–153. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117444