Dubovenko, Y. (2010). On the solution of the Aleksidze problem. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(6), 235–238. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117469