Strahov, V. N. (2010). Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(6), 239–250. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117471