Dyadyura, V. A., Mikhaylik, I. Y., & Ganiev, A. Z. (2010). Automated system of seismological observations. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), 45–59. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117569