Utkin, V. I., & Yurkov, A. K. (2010). The behavior of radon in the preparation of geodynamic processes. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), 122–133. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574