Mishin, S. V., Panfilov, A. A., & Khasanov, I. M. (2018). Isostasy and seismisity. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(2), 154–163. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128937