Geofizicheskiy Zhurnal, T. (2017). To the 60th anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), 105–109. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133398