Vladimirov, V. (2017). Ivan Mikhaylovich Tsyfra: two anniversaries îf îne years. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), 110–112. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133399