Geofizicheskiy Zhurnal, T. (2017). Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 years. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), 201–205. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.133438