Starostenko, V. I., Kendzera, A. V., & Legostaeva, O. V. (2018). S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine on the occasion of centenaries of the Academy and its President Boris Yevgeniyevich Paton. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(5), 3–46. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147471