Roganov, Y. V., Stovas, A., & Roganov, V. Y. (2019). Properties of acoustic axes in triclinic media. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), 3–17. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172417