Nikolaev, I. Y., Kushnir, A. M., Ilyenko, V. A., & Nikolaev, Y. I. (2019). Electromagnetic studies of the western part of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), 120–133. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433