Bondar, K. M., Daragan, M. M., Prilukov, V., Polin, S. V., Tsiupa, I. V., & Didenko, S. V. (2019). Magnetometry of the Scythian burial ground Katerinovka in the Lower Dnieper region. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), 134–152. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172438