Kendzera, A. V., & Semenova, Y. V. (2019). Designed accelerograms for the direct dynamic method of determining seismic loads. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), 210–216. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177389