Mechnikov, Y. P., Tikhlivets, S. V., & Volkov, O. G. (2019). Underground temperature background of the Saksagan iron ore region in Kryvyi Rih basin. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(5), 156–164. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629