Pavlyuk, V., Entin, V., Gintov, O., & Guskov, S. (2019). Prospects for the exploration of gold deposits in the Golovanevsk suture zone of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(5), 87–104. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183632