Stovba, S., & Khryashevska, O. (2020). In memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020). Geofizicheskiy Zhurnal, 42(2), 156–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.203297