Kendzera, O., Mykulyak, S., Semenova, Y., Skurativska, I., & Skurativskyi, S. (2020). Assessment of seismic response of a soil layer with the oscillating inclusions. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), 3–17. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210669