Senin, L., Senina, T., & Voskresenskiy, M. (2020). Seismic Microzoning Method with using procedures by spectrum ratio H/V. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), 120–132. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210676