Yarotskyy, G., Nazarevych, A., & Nazarevych, L. (2020). Seismotectonics of the Koryak Highland — one of active edge of the continent of Eurasia. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(6), 131–163. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222290