Hlavatskyi, D. ., Stepanchuk, V. ., Kuzina, D. ., Poliachenko, I. ., Shpyra, V. ., Skarboviychuk, T. ., Yakukhno, V. ., & Bakhmutov, V. . (2021). Rock magnetic and palaeomagnetic studies of loess-palaesol sections — Lower Palaeolithic sites within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi). Geofizicheskiy Zhurnal, 43(1), 3–37. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539