Hlavatskyi , D. V. ., Gerasimenko, N. ., Bakhmutov, V. ., Bonchkovskyi, O. ., Poliachenko, I. ., Shpyra, V. ., Mychak, S. ., Kravchuk, I. ., & Cherkes, S. . (2021). Significance of the Ukrainian loess-palaeosol sequences for Pleistocene climate reconstructions: rock magnetic, palaeosol and pollen proxies. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 3–26. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236378