Stogny, V. V. ., & Stogny, G. A. . (2021). Inhomogeneities of the earth’s crust of the Aldan-Stanovoy shield along the 3-DV profile (Eastern Siberia, Russia. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 27–46. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236379