Chornaya, O. A. ., & Yegorova, T. P. . (2021). Gravity field of Sarmatia according to satellite data (model EIGEN-6S2) and its interpretation. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 47–63. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236380