Roganov, Y. V. ., Stovas, A. ., & Roganov, V. Y. . (2021). Computation of velocities and polarization vectors in weakly anisotropic media. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 64–81. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236381